لطفاً قبل از خرید اشتراک موارد زیر را مطالعه نمایید :

:: در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.

:: هر شب ساعت 24 ،‌ روز جدید شما آغاز و میتوانید دانلود نمایید.

اشتراک یک روزه
دانلود 4 طرح

135.000 تومان

89.000 تومان

اشتراک یک ماهه
دانلود روزانه 5 طرح

320.000 تومان

279.000 تومان

اشتراک سه ماهه
دانلود روزانه 10 طرح

1.220.000 تومان

989.000 تومان

اشتراک شش ماهه
دانلود روزانه 15 طرح

1.659.000 تومان

1.339.000 تومان

توسط
تومان